Volební program koalice Zelení a Piráti pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje v roce 2016

1. OTEVŘENOST

Klikněte na každý programový bod pro více informací

Chceme otevřený krajský úřad
 • Budeme prosazovat zveřejňování podkladů jednání zastupitelstva, pořizování přenosů a záznamů jednání zastupitelstva a přístup ke všem dokumentům na Internetu ve svobodných a otevřených formátech. Zveřejníme všechny smlouvy a budeme informace publikovat podle standardů otevřených dat. Zasadíme se o zavedení principů e-participace do krajské samosprávy a budeme podporovat jejich zavádění i na úrovni samospráv obcí. Chceme tak zlepšit nejen informovanost, ale i spolupráci aktivních občanů s vedením kraje.
 • Zlepšíme komunikaci kraje s obcemi i občany a jeho záměry s nimi budeme konzultovat. Pro část krajského rozpočtu zavedeme participativní rozpočtování a budeme usilovat o širší spolupráci obcí s občanskými iniciativami a neziskovým sektorem.
 • Zavedeme do jednacího řádu zastupitelstva tzv. Demokratické minimum, tedy prohlášení zastupitelů, že budou hlasovat jen o věcech, se kterými se důkladně seznámili. Zavedeme také majetková přiznání i u řadových zastupitelů.
Chceme transparentní fungování kraje
 • Prosadíme zveřejnění všech obchodních smluv uzavíraných krajem, které budou umístěny ještě před uzavřením na internetových stránkách kraje v plném znění. Všichni občané si budou moci zkontrolovat, jak jsou smlouvy s krajem sjednány. Znemožníme vytváření tajných dodatků ke smlouvám.
 • Občané dnes nemají šanci zjistit, kolik peněz bylo komu a za co zaplaceno. Prosadíme, aby kraj přešel k využívání transparentních bankovních účtů a otevřeného účetnictví všude tam, kde to zákon dovoluje. Všichni tak budou moci kontrolovat, za co konkrétně se finanční prostředky kraje utrácejí. Otevřený účet zprostředkovává přímo banka. Nejedná se tedy o zveřejňování jednotlivých faktur úřadem, které je ovlivnitelné.
 • Celou zadávací dokumentaci veřejných zakázek budeme zveřejňovat dostatečně dlouhou dobu předem na Internetu. Stejným způsobem budou průběžně zveřejňovány i další informace o veřejné zakázce. O výběrovém řízení se tak dozví mnohem více dodavatelů a nestane se, že se do záměrně utajovaného řízení přihlásí jen firma, které dal příslušný úředník vědět. Do smluv doplníme klauzuli, že kraj neplatí dodatečné náklady nad vysoutěženou cenu.

JMK utratil v loňském roce přes 15 miliard Kč a i když existuje rozklikávací rozpočet, není vůbec jednoduché zjistit za co konkrétně kraj peníze utrácí. Proto chceme prezentaci výdajů výrazně zpřehlednit.

Ivo VašíčekPiráti, 2. na kandidátce

2. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A DOPRAVA

Chceme zapojit veřejnost a obce
 • Zlepšíme komunikaci kraje s občany i obcemi Jihomoravského kraje. Při pořizování územních plánů kraje musí být obce pro kraj respektovaným partnerem. Odmítáme čistě politické rozhodování o variantách zásad územního rozvoje kraje. Rozhodování vedení kraje budeme opírat o odborné, technické i ekonomické posouzení jednotlivých variant včetně posouzení dopadů na obyvatele dotčených obcí. Budeme zveřejňovat veškeré podklady pro rozhodování. K územnímu plánování kraje budeme přistupovat tak, že nedojde k poškození zájmů ani k ohrožení budoucnosti jeho občanů.
Chceme funkční Zásady územního rozvoje
 • Vyřešíme 16 let trvající stav, kdy JMK nemá, jako jediný kraj v ČR, schválené Zásady územního rozvoje. Budeme vycházet z existující alternativní koncepce, která byla na základě odborných posudků vyhodnocena jako použitelná. V současné době zde dochází k situaci, kdy je porušován zákon vinou víceméně setrvalého překračování prachových a hlukových limitů vlivem provozu (zejména) D1 a dalších komunikací. Bez schválených Zásad územního rozvoje je vyloučeno financování velkých dopravních staveb. Proto tomuto bodu přikládáme zásadní význam.
Chceme dobře fungující veřejnou dopravu
 • Dobře fungující integrovaný systém veřejné dopravy vidíme jako nutnou podmínku prosperity a flexibility pracovního trhu v Jihomoravském kraji. Za základ považujeme železnici s nádražím v centru Brna. Všem, kdo pravidelně cestují z regionu do Brna za prací či studiem, musí být k dispozici komfortní dopravní uzel s dobrou návazností na velký počet linek MHD.
 • Zkvalitníme veřejnou dopravu i v ostatních částech kraje, včetně spojení do okolních regionů. V rámci zvyšování atraktivity veřejné dopravy také budeme usilovat o to, aby doprovod dětí do tří let a senioři nad 70 let mohli cestovat bezplatně, tak jako tomu je v brněnské MHD. Podpoříme modernizaci a zrychlení regionální železnice, modernizaci a dovybavení přestupních uzlů IDS, například o poštovní služby a parkování typu P+R. Nejen přestupní uzly, ale i všechny významnější zastávky, musí poskytovat ochranu před nepřízní počasí při čekání na spoje a základní služby cestujícím. Protože jízdu na kole chápeme jako významný způsob dopravy nejen samostatně, ale i v kombinaci s veřejnou dopravou, zařadíme služby úschovy a přepravy kol do standardu integrované dopravy. Budeme také usilovat o to, aby cestující s předplatní jízdenkou mohli ve vlacích IDS cestovat s kolem bezplatně, tak jak je tomu například v brněnské MHD.
Chceme ulehčit městům a jejich obyvatelům
 • Budeme důsledně požadovat dodržování principu vedení hlavních dopravních tahů mimo obydlená území. Budeme podporovat urychlenou výstavbu obchvatů obcí a modernizaci a intenzivnější údržbu krajských silnic (chceme zachovat a obnovovat stromořadí kolem krajských silnic). Budeme prosazovat opatření k odstranění nebezpečných míst na komunikacích, stoupací pruhy, bezpečná řešení pro cyklisty.
 • Budeme dbát na to, aby se omezil vliv dopravních staveb na zdraví obyvatel. Prosadíme férové jednání s vlastníky při výkupech jejich pozemků pod stávajícími silnicemi a pro nové silnice. Podpoříme obce, zatížené průjezdnou dopravou, při zavádění tzv. chytrých semaforů.
Chceme chytrou infrastrukturu
 • Dostaneme financování veřejné dopravy a výstavby dopravní infrastruktury pod veřejnou kontrolu. Odmítáme současnou praxi, kdy jsou nepromyšleně rušeny železniční tratě bez vyčíslování úspor, kterých se tím dosáhne, bez plánů, jak se zrušenou tratí naložit, a bez propočtu nákladů na možnou výstavbu tratě v budoucnosti. U dopravních staveb budeme požadovat, aby byla nejprve doložena její skutečná užitečnost.
 • Podporujeme svobodnou volbu způsobu přepravy. Proto budeme s cyklisty a chodci počítat už při plánování dopravní sítě a staveb. Budeme prosazovat propojování jednotlivých složek veřejné dopravy, na principu otevřených standardů a tak, aby nekončilo na hranici kraje.

Jedním z hlavních témat kampaně koalice SZ a Pirátů pro krajské volby bude téma brněnského nádraží. Zelení dlouhodobě prosazují, aby nádraží bylo modernizováno tam, kde může nejlépe sloužit cestujícím, tedy v současné poloze.

Jana DrápalováSZ, 4. na kandidátce

3. KRAJINA A ZEMĚDĚLSTVÍ

Chceme chránit půdu a zadržovat vodu v krajině
 • Podpoříme budování zařízení k zadržování vody v krajině, tedy tůně, rybníčky a mokřady. Zavedeme opatření na rozdělování velkých půdních celků (tzv. půdní bloků) na menší s přirozenými hranicemi – liniové výsadby stromů, „zelené pásy“. Myslíme si, že maximální velikost půdního bloku s krajskou podporou by měla být 10 ha. Podpoříme výstavbu čistíren odpadních vod i v menších obcích. Budeme podporovat budování protipovodňových opatření. Tam, kde to bude možné, budeme prosazovat navrácení řek do jejich přirozených meandrujících koryt. Zajistíme vhodnou péči o chráněné části přírody a podpoříme osvětu veřejnosti a šetrnou turistiku v CHKO a NP.
Chceme moderní a šetrné zemědělství
 • Prosadíme zavádění agrolesnických systémů, tedy souběžné pěstování stromů a zemědělských plodin, příp. s chovem zvířat. Podpora se týká jak propagace a osvětových aktivit, tak především jejich samotného zakládání. Agrolesnické systémy u nás v souvislosti se společenským vývojem po druhé světové válce prakticky vymizely. V zemích na západ a jih od nás však mají své pevné místo. Výzkumníci i praktičtí zemědělci zde poukazují na environmentální, ale i ekonomické benefity, které agrolesnické využívání půdy přináší. Jsou to především: zlepšení dlouhodobé kondice půdy, protierozní funkce a zlepšení vodní bilance v krajině, ale i větší výnosy v dlouhodobém výhledu.
 • Podpoříme vznik obecních kompostáren, kam mohou zemědělci, podniky i domácnosti odkládat biologický odpad a zemědělci jej opět čerpat pro zemědělskou půdu. Tím bude naplňována zákonná povinnost obcí pro třídění organického odpadu a zároveň zemědělci z regionu budou moci výsledný materiál využít na zlepšení půdních vlastností – jako přirozené organické hnojení.
 • Zavedeme příspěvky na laboratorní rozbory půdy pro každého zemědělce v intervalu 1x za 5 let. Analýzy zemědělci poskytnou informaci o kondici půdy, na které hospodaří. Cílem je ekonomická dostupnost a zavedení tohoto nástroje managementu do praxe středních a malých zemědělců.
Chceme rozvíjet krajinu a přiblížit přírodu lidem
 • Ochráníme stromořadí kolem silnic, která jsou významným krajinotvorným prvkem. Bezpečnost silničního provozu zajistíme včasnou, pravidelnou a odbornou údržbou stromů. Podpoříme budování parčíků ovocných stromů ve městech a obcích, kde budou plody určené k běžné, neomezované konzumaci. Kromě zřetelné prospěšnosti pro zdraví (lokální a zdravá potravina) je důsledkem i schopnost komunity, města či obce v samozásobení a odmítáním neekologických dovozů nečerstvého, dlouho skladovaného a silně chemicky ošetřovaného ovoce z jiných zemí.
Chceme podporovat potenciál zemědělství
 • Zvýšíme podporu pro včelaře a vinaře. Ta by měla být daleko větší než je v stávající situaci (celkem řádově 2 mil. Kč, což je asi 0,04 % z rozpočtových příjmů kraje). Podpoříme rozvoj agroturistiky jako významného prvku lokální ekonomiky. Budeme rozvíjet podporu místních zemědělců, farmářských trhů s garantovaným původem a kvalitou produktů a myšlenku lokálních dodavatelů potravin pro krajem zřizované zařízení. Zavedeme vzdělávací programy zaměřené na zvyšování povědomí o výrobě potravin a jejich kvalitě cílené na širokou veřejnost.

Chceme podpořit pěstování všestranných plodin, které nám umožní snížit nároky, které na naši půdu klademe. Takovou plodinou může být například konopí.

Tomáš VymazalPiráti, 3. na kandidátce

4. VZDĚLÁVÁNÍ

Chceme vzdělaný kraj
 • Budeme prosazovat větší otevřenost vzdělávacího systému a atraktivní nabídku středoškolského vzdělávání. Budeme klást důraz na provázanost školského systému od mateřských škol až po vysoké, a také na propustnost demokratických hodnot a principů a sociálních kompetencí ve výchově a vzdělávání v průběhu celého vzdělávacího procesu. Podpoříme proces zvyšování atraktivity učňovského vzdělávání, tak abychom vyšli vstříc poptávce po kvalitních řemeslnících. Například zavedeme příspěvek pro živnostníky, kteří vezmou na odbornou praxi učně, a další příspěvek na vznik pracovního místa po vyučení.
Chceme moderní a otevřené školství
 • Podpoříme vznik a rozvoj škol komunitního typu, podpoříme rozšíření sítě alternativního vzdělávání, a to i na veřejných školách. Budeme usilovat o co možná nejdelší vzdělávání dětí v hlavním vzdělávacím proudu. Podpoříme zavádění moderních metod a přístupů do vzdělávání, zejména pomocí vzdělávání učitelů, jejich mentoringu a koučinku a umožněním jejich setkávání a předávání znalostí. Zasadíme se o eliminaci šikany na školách a podpoříme řešení, která povedou k vzájemnému respektu mezi dětmi/žáky/studenty a učiteli. Poskytneme podporu ředitelkám a ředitelům škol v souvislosti s novelou školského zákona především v oblasti inkluzivního vzdělávání.
Chceme zvyšovat úroveň vzdělávání
 • Budeme podporovat propojování odborného vzdělávání, vědy a výzkumu s praxí tak, aby jihomoravský region nabízel vzdělaným lidem kvalitní pracovní místa v atraktivních oborech. Podpoříme zvyšování tzv. soft-skills, vzdělávání k občanské uvědomělosti, politické a finanční gramotnosti a kritickému myšlení. Prosadíme otevřené vzdělávání včetně bezplatného zveřejňování materiálů vytvořených za veřejné prostředky.
 • Budeme podporovat mezioborové vzdělávání, mobilitu středoškolských studentů a dostupnost kvalitního jazykového vzdělávání i na venkově. Zasadíme se o navýšení celkových investic do vzdělávání alespoň v rovině kraje. Nahradíme automaty na sladké nápoje a sladkosti zdravějšími alternativami.

Věříme, že vzdělání, jeho kvalita a dostupnost, by mělo být prioritou každé společnosti.

Matouš VencálekSZ, 5. na kandidátce

5. ZAMĚSTNANOST

Chceme podporovat vznik míst s vysokou přidanou hodnotou
 • Budeme klást důraz na kvalitu vzdělávání v Jihomoravském kraji tak, aby absolventi jak středních, tak vysokých škol byli dobře připraveni pro úspěšné obsazení těchto pracovních míst a pro další profesní růst. Podpoříme bližší spolupráci škol se zaměstnavateli například formou stáží a studijně-pracovních programů tak, jak je to známé a účinné v západoevropských zemích, zejména v Německu.
 • Podpoříme rozvoj podnikatelského myšlení a podnikatelského talentu formou podpory start-upů a podnikatelských inkubátorů. Prosadíme vytvoření povinného předmětu pro studenty středních škol, v rámci jehož by studenti vytvářeli podnikatelské projekty, které by zároveň rovnou mohli testovat na veřejnosti či mezi sebou. Budeme usilovat o to, aby podnikatelská centra či mini-centra nevznikala pouze v Brně, ale i v dalších regionálních centrech Jihomoravského kraje tak, aby regiony nestrádaly a netrpěly únikem talentů do centra.
Chceme podporovat místní podnikatele
 • Budeme podporovat regionální zemědělce a producenty potravin formou rozvoje farmářských trhů a distribuční sítě. Prosadíme zavedení kroků nezbytných k rozvoji cestovního ruchu a kreativních průmyslů. Budeme intenzivně podporovat Jihomoravské inovační centrum v aktivitách směřujících k rozvoji podnikatelského prostředí a inovací v podnikání i v městech mimo Brno.

Inovativní podnikání nejen v Jihomoravském kraji – to je jediná cesta, jakou se může naše země dostat na úroveň nejvyspělejších států světa

Jiří Hlavenkanezávislý kandidát, lídr kandidátky

6. BEZPEČNOST

Chceme bezpečný kraj
 • Zasadíme se o posílení monitoringu tranzitních koridorů skrze státní hranice na území Jihomoravského kraje a zvýšení počtu nasazených pracovníků bezpečnostních složek v této oblasti. Budeme spolupracovat s krajským ředitelstvím policie ČR na zefektivnění využívání analytických nástrojů, jelikož policie využívá analytické metody z 90 let minulého století a prakticky vůbec nevyužívá mapování kriminality a časovou analýzu. Tím pomůžeme jak prevenci kriminality, tak jejímu odhalování.
Chceme kraj připravený na budoucnost
 • Ve spolupráci s Armádou a Policií ČR aktualizujeme krizové plány pro ochranu objektů strategického významu (vodárny, elektrárny), tzv. „plány krizového řízení“. Zpracujeme typové plány na tzv. „Black Out“ a energetickou bezpečnost jako celek, energetická politika státu v tomto směru významně chybí. Navážeme spolupráci s humanitárními organizacemi a vytvoříme podmínky pro řešení živelných pohrom.
 • Vytvoříme systém ochrany kyberprostoru, zejména pro kriticky významné krajské informační systémy. Zmodernizujeme krajské krizové řízení a integrovaný záchranný systém. Podpoříme občanské aktivity v oblasti prevence kriminality a pomoci obětem trestných činů. Budeme pokračovat v podpoře činnosti sborů dobrovolných hasičů.

 

7. SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Chceme kvalitní sociální péči
 • Sociální péče v Jihomoravském kraji musí být finančně, časově i místně dostupná a poskytovaná s respektem k důstojnosti a potřebám uživatelů. Pozornost budeme věnovat seniorům, lidem se zdravotním, tělesným či duševním znevýhodněním i osobám, které o ně pečují. Pomůžeme i těm, kdo se ocitli na okraji společnosti. Důraz klademe především na kvalitu – posílíme prvek kontroly i metodické podpory kvality služeb a v tomto směru se zasadíme o lepší informovanost veřejnosti a ocenění těch poskytovatelů, kteří přispívají k růstu kvality poskytovaných služeb.
Chceme smysluplné financování sociálních služeb
 • Kvalitním poskytovatelům sociálních služeb nejen z řad neziskových organizací garantujeme jistotu kontinuálního financování. Jako důležité vidíme dostatečné ohodnocení práce lidí, kteří pracují v pečujících profesích. Krom toho budeme dbát i o jejich pracovní podmínky a možnosti jejich profesního rozvoje.
Chceme pomáhat
 • Preferujeme poskytování služeb v přirozeném prostředí uživatele, tj. především v prostředí jejich domovů. Pomůžeme rodinám, které se o své blízké chtějí starat. Nechceme velká zařízení ústavního typu. Důraz klademe na transformaci a deinstitucionalizaci pobytových zařízení zřizovaných krajem.
 • Posílíme odlehčovací služby (denní stacionáře, pečovatelské a asistenční služby) a svépomocné a neformální skupiny (např. rodičovské skupiny). Podpoříme a oceníme dobrovolnictví a dobrovolnickou činnost pro místní komunity. Umožníme rozvoj paliativní péče poskytované v domácím prostředí.
Chceme být připraveni na možné důsledky migrace
 • Připravíme krajský program integrace cizinců (jazykové a adaptační kurzy, pomoc se zajištěním bydlení, vzdělání a zaměstnání, přístup ke zdravotní péči), a to s ohledem na lidi, kteří k nám přicházejí ze zemí zasažených válečnými konflikty. Do procesu integrace zapojíme komunity zde usazených cizinců a budeme spolupracovat s místními komunitami, aby proces probíhal bez problémů.

Sociální péče v Jihomoravském kraji musí být kvalitní a finančně, časově i místně dostupná a poskytovaná s respektem k důstojnosti a potřebám uživatelů.

Milada BlatnáSZ, 7. na kandidátce

8. KULTURA A CESTOVNÍ RUCH

Chceme rozvíjet kulturu
 • Podpoříme aktivní tvůrce, umělce a pořadatele v jejich činnosti. Současná podoba financování kultury JMK je zastaralá, netransparentní a dochází k plýtvání s veřejnými prostředky. Tuto skutečnost změníme a nastavíme jasná pravidla pro financování kulturního života, která budou transparentní, srozumitelná a založená na odborných kvalitách. Prosadíme tříleté granty na podporu kultury. Seznamy projektů podpořených z krajských prostředků doplníme o zdůvodnění jejich přijetí i zamítnutí. Hlas kultury v rámci krajské byrokracie musí odpovídat jejímu významu.
Chceme náš kraj propagovat důstojně
 • Podpoříme smysluplnou a hospodárnou propagaci kultury a turismu s využitím moderních technologií. Budeme propagovat, vedle kulturních památek, také krásnou přírodu. Podpoříme aktivní soubory, skupiny a umělce v účasti na akcích mimo JMK i ČR programem „kulturního exportu“. Zároveň chceme přilákat do JMK i filmové tvůrce a skrze jejich tvorbu zvýšit zájem o kraj, podpoříme tedy vznik regionálního filmového fondu a kanceláře.
Chceme kreativní kraj
 • Podpoříme rozvoj kreativních průmyslů (tedy umělecká tvorba, design, filmový průmysl, architektura atd.) a jejich profesionalizaci. V této oblasti vidíme velký potenciál pro cestovní ruch, zaměstnanost i zvýšení životní úrovně v kraji. Proto budeme podporovat projekty jako Kreativní centrum a Janáčkovo kulturní centrum.
Chceme moderní služby pro turisty a cestovní ruch
 • Vytvoříme účinný program destinačního managementu (tedy spolupráce obcí, podnikatelské sféry a neziskových organizací za účelem co největší turistické atraktivity), který bude kraji přinášet pracovní místa a zvýší počet turistů. Podpoříme rozvoj agroturistiky, gastroturistiky a spolupráci s turisticky významnými místy.
Chceme kraj, který mluví a spolupracuje s veřejností
 • Budeme pořádat pravidelná setkání kulturně činných osobností, spolků s městy a zástupci vysokých škol a zapojíme všechny zúčastněné do tvorby a plánování kulturní politiky. To nejlepší, co můžeme pro rozvoj kultury v našem kraji udělat, je dát prostor šikovným lidem, nebo jim alespoň „neházet klacky pod nohy“. Zaměříme se také na podporu přeshraniční spolupráce. Ve spolupráci s odbornou veřejností vytvoříme pětiletou koncepci rozvoje kultury v Jihomoravském kraji.
Chceme moderní muzea, galerie, knihovny
 • Prosadíme pravidelná výběrová řízení na ředitelská místa spojená s obhájením střednědobých koncepcí. Zajistíme pravidelné hodnocení zřizovaných institucí.
 • Zajistíme důstojné platové ohodnocení zaměstnanců a zaměstnankyň. Vytvoříme podmínky pro jejich profesní setkávání a odbornou činnost, která je nutnou podmínkou kvalitní práce. Prosadíme koncepci krajské digitalizace. Zavedeme jednotnou licenční politiku pro digitalizaci autorsky volných děl vytvořených s podporou krajských prostředků a to na úrovni CC BY-SA. Provedeme průzkum potřeb zřizovaných institucí a podle výsledků upravíme podporu z krajských prostředků. Podpoříme vzdělávací funkci knihoven, zapojení menších knihoven do souborných katalogů a zavádění evidenčních systémů s otevřeným kódem.
Chceme důstojně pečovat o památky
 • Budeme pokračovat v podpoře rekonstrukce a restaurování památek. Zachováme zvláštní podporu drobným památkám místního významu. Budeme aktivně vstupovat do procesu prohlašování za kulturní památku. Prověříme dopravní obslužnost přístupných památkových objektů o víkendech a letních prázdninách a na tomto základě provedeme změny objednávky spojů.

 

9. SPORT

Chceme rozhýbat kraj
 • Podpoříme rozvoj možností rekreačního sportu a „zdravého pohybu“. Budeme řešit zásadní nedostatek volně dostupných hřišť, sportovních míst a sportovního vybavení v obcích vší velikosti. Důraz budeme klást na sport dětí a mládeže, dětem ze sociálně slabších vrstev sportovní kroužky zpřístupníme. Podpoříme rozvoj možností sportovat pro zdravotně i sociálně znevýhodněné. Budeme podporovat sbory dobrovolných hasičů, školní sportovní aktivity a sportovní spolky.
Chceme dostat lidi do přírody
 • Podpoříme smysluplný rozvoj cyklostezek, aby je mohla veřejnost používat nejen ke sportu, ale taky jako bezpečnou a ekologickou dopravu. Budeme dbát na čistotu přehrad, řek a dalších vodních ploch, které slouží veřejnosti k letnímu koupání. Budeme rozvíjet šetrnou pěší turistiku v čisté přírodě, lesích a CHKO.

Chceme, aby naše počínání mělo přesah i směrem k profesionálnímu sportu. Ideálně tak, jako se nám to daří v Brně v případě fotbalového stadionu za Lužánkami. To je přesně příklad toho úspěšného projektu, který vzešel z veřejného zájmu a díky tomu, že ho politici v Brně podpořili.

Marek Fišernezávislý kandidát, 20. na kandidátce

10. ZDRAVOTNICTVÍ

Chceme zdravý kraj
 • Podpoříme snižování negativních dopadů znečištění a civilizačních chorob na obyvatelstvo. Prosadíme větší možnosti sportování, zdravější stravování dětí ve školách a účinnou podporu lokálních výrobců zdravých potravin. Snížíme prašnost u nejrizikovější silničních staveb a budeme dbát na šetrnější přístup k životnímu prostředí.
Chceme efektivní a funkční zdravotnictví
 • Budeme prosazovat transparentnost a účinnější kontrolu hospodaření zdravotnických zařízení. Najdeme způsob jak zajistit lékařům a zdravotnickému personálu odpovídající platové ohodnocení. Podpoříme kroky vedoucí k zastavení odlivu zdravotníků mimo region.
 • Vytvoříme fungující síť primární zdravotní péče i pro obyvatele odlehlých oblastí. Zdravotní stav obyvatel zlepšíme mimo jiné vytvořením systému prevence a následné zdravotní péče, zejména u onemocnění se zvýšeným výskytem v populaci. Prosadíme, aby hospicový typ péče byl dostupný každému potřebnému, podpoříme rozvoj sítě mobilních hospiců a v případě potřeby zvýšení počtu hospicových lůžek.

 

11. ENERGETIKA

Chceme energeticky úsporný a efektivní kraj
 • Budeme prosazovat program snižování energetické náročnosti obecních budov. Budeme podporovat zateplování veřejných budov, podporu výstavby v pasivním standardu (s minimálními nároky na spotřebu tepla), zavedení energetického managementu v budovách úřadů, škol, nemocnic či divadel, zvyšování energetické efektivity v zásobování teplem. Podpoříme nasměrování evropských fondů do projektů na podporu zateplování soukromých a družstevních bytových domů.
 • Ve spolupráci s odborníky z univerzit vypracujeme analýzu možností využití lokálních obnovitelných zdrojů a ve vhodných případech pak podpoříme jejich umístění na veřejných budovách. Krajskou podporu pro rekonstrukce veřejného osvětlení podmíníme užitím energeticky šetrných řešení. Budeme prosazovat taková řešení osvětlení, která sníží úroveň škodlivého světelného smogu.
 • Nepodpoříme výstavbu úložiště jaderného odpadu v lokalitě Kraví hora.