Jak dál s informační otevřeností Jihomoravského kraje?

Jak dál s informační otevřeností Jihomoravského kraje?

Jedním z hlavních volebních cílů a slibů koalice Zelených a Pirátů v Jihomoravském kraji byla transparentnost, informační otevřenost krajského úřadu a jemu podřízených organizací. Je několik měsíců po volbách a je dobré se zeptat, co se nám v tomto směru podařilo a jakou práci máme před sebou. Přes to, že jsme v zastupitelstvu v opozici, uznalo vedení kraje naši kompetenci v oblasti informačních technologií a informační otevřenosti a svěřilo pod naše vedení Komisi pro informační otevřenost. Ta je poradním orgánem Rady Jihomoravského kraje (tedy nejvyššího výkonného orgánu v kraji).

20. února 2017 se konalo první zasedání komise, jehož hlavním úkolem bylo vymezit si vlastní činnost a cíle, což je rozumné vzhledem k tomu, že komise je zřízena jako zcela nová a nenavazuje na žádný předchozí podobný orgán. Byl jsem potěšen, že námi připravený návrh činnosti byl po diskusi přijatý v navržené podobě. Má osm bodů, se kterými vás seznámím, včetně komentářů.

Stěžejním cílem Komise je usilovat o dosažení maximální informační otevřenosti Jihomoravského kraje směrem k veřejnosti. Dalším cílem je pak dosažení a udržování efektivního a moderního fungování informačních a komunikačních systémů Jihomoravského kraje. K dosažení těchto cílů pak komise:

1. Provádí zmapování a dokumentaci všech informačních (IT) a komunikačních systémů využívaných jak KrÚ JmK, tak společnostmi zřizovanými Jihomoravským krajem.

2. Zabezpečí analýzu těchto systémů za účelem posouzení jejich vhodnosti, efektivity používání a perspektivy pro budoucí využití.

Kromě vlastní informační otevřenosti bychom si též chtěli “posvítit” na provozování informačních a komunikačních systémů v kraji. Je známé, že informační technologie ve státních organizacích bývají často problematické: nebývají vhodně navržené, velmi často zaostávají za moderními trendy, neplní to, co by plnit mohly a bývají též často předražené. Proto v prvním kroku chceme provést vlastními silami menší audit IT v této oblasti, zejména s důrazem na systémy, které jsou největší, nejdůležitější (tj. nejvíce využívané či jinak podstatné) a nejdražší.

3. Zadá a dozoruje přípravu a následnou implementaci strategické koncepce rozvoje krajských informačních technologií.

Z dosavadních znalostí máme obavu, že něco jako “strategická koncepce”, či, řekněme, dlouhodobý plán rozvoje krajského IT v podstatě neexistuje. Krajské IT provádí víceméně servisní činnosti, tedy “udržuje systém v chodu”, není ale v této oblasti “tvůrcem”. To je dle našeho názoru špatné zejména v dnešní době, kdy schopnosti a možnosti technologií jsou tak obrovské, že jsou samotné schopny rozvíjet výkon samosprávy.

4. Navrhuje a následně dozoruje přepracování webu Jihomoravského kraje, případně webů krajských organizací tak, aby odpovídaly současným trendům a technologickým možnostem a aby umožňoval zapojení občanů i dalších subjektů k aktivnímu vyjadřování se ke krajskému dění.

Krajský web je v současné době nepochybně ostudou správy kraje – je vlastně jen úložištěm oficiálních krajských dokumentů, které pro občany nejsou příliš srozumitelné. Naším cílem je kromě modernější a svěžejší grafické podoby web podstatně obohatit po obsahové stránce tak, aby především vysvětloval a objasňoval občanům smysl a účel kraje, činnost jeho jednotlivých odborů a segmentů činností a jejich přínos pro občany kraje, a aby podobným způsobem objasnil i činnost kraji podřízených či jím zřízených organizací.

5. Navrhuje inventarizaci dat shromažďovaných Jihomoravským krajem a krajskými organizacemi a identifikaci takových datových setů, které by bylo možné zpřístupnit jako open data. Následně dozoruje technickou realizaci zpřístupnění dat ve standardu open data.

Kraj shromažďuje rozsáhlá množství dat, pocházejících z jeho činnosti i činností krajem zřízených organizací. Tyto informace však neslouží občanům a nejsou obvykle ani ve formě, ve které by mohly být přínosné i veřejné sféře (starostům a zastupitelům obcí, příspěvkovým organizacím atd.). Standard otevřených dat se ukázal být jako velmi užitečný pro jakoukoli třetí stranu – soukromou i veřejnou – která má zájem data dále zpracovat, vytvářet prezentace, mobilní aplikace, provádět nad nimi analýzy a podobně. Našim úsilím bude postupně zpřístupnit maximální množství krajských dat ve formátu otevřených dat.

6. Navrhne způsob a technickou realizaci a následně dohlíží na průběžné zveřejňování veškerých informací k problematice územního rozvoje.

Územní rozvoj je zřejmě nejostřeji sledovanou činností kraje v současné době, vzhledem k dosud neschváleným zásadám územního rozvoje. Územní rozvoj – což znamená zejména stavbu nových obchvatů, dálnic a rychlostních silnic se přitom přímo a bezprostředně dotýká desítek tisíc občanů, tyto stavby bude využívat prakticky každý obyvatel i návštěvník kraje. Považujeme za podstatné, aby tyto informace byly zpřístupněny srozumitelnou formou a neustále aktualizovány tak, jak proces tvorby zásad územního rozvoje pokračuje.

7. Navrhuje způsob a následně dozoruje technickou realizaci „bezpapírového úřadu“, tedy systému, kdy veškeré materiály na jednání komisí, výborů, rady i zastupitelstva byly k dispozici pro zúčastněné v bezpapírové podobě, a to včetně revizí, připomínek, komentářů a následných hlasování. Přičemž tam, kde je to možné, aby tyto materiály byly s předstihem k dispozici i pro veřejnost.

Rádi bychom dosáhli, aby se administrativa kraje postupně přesouvala od hromad papíru k moderní bezpapírové kanceláři, postavené na cloudové službě obsahující veškeré dokumenty se snadným přístupem a vyhledáváním. Tuto službu chceme připravovat jako alternativní – to znamená, že kdo ji bude chtít využívat, bude mít možnost, zatímco kdo bude chtít zůstat u papíru, protože je na něj dlouhodobě zvyklý, nebude mu v tom bráněno.

8. Připomínkuje, případně přidává vlastní návrhy k jakýmkoli záměrům kraje v oblasti IT.

Komise by měla být expertním poradním orgánem, její složení i složení hostů komise by mělo představovat kvalitní odborné zázemí pro vedení kraje a odborný servis pro zastupitelstvo v oblasti informačních technologií.

9. Navrhne způsob a následně dohlíží nad realizací přímých přenosů, ale i videozáznamů zpřístupněných trvale na internetu z jednání zastupitelstva.

S plněním tohoto úkolu jsme nečekali až na oficiální jednání komise. Od třetího zasedání je k dispozici zvukový záznam (později byly doplněny záznamy i z prvních dvou zasedání) a od čtvrtého je k dispozici jak videopřenos, tak trvale umístěný videozáznam.

10. Navrhne způsob a dohlíží na implementaci vedení krajského účetnictví na transparentním účtu.

Naše dlouhodobá vize v oblasti otevřenosti nejen informací, ale i financí. Transparentní účet u veřejných institucí dosud ještě není pravidlem a standardem, v zahraničí však to není nic neběžného. Budeme chtít přispět k tomu, aby se stal realitou i v Jihomoravském kraji.

0