Stabilita ve financování je účinnou podporou sociálních služeb

Stabilita ve financování je účinnou podporou sociálních služeb

Pokud chceme v kraji kvalitní a profesionální služby, musíme jim umět vytvořit stabilní prostředí s jasnými podmínkami financování. Jen v takovém prostředí se pak poskytovatelé mohou soustředit na rozvoj služeb a růst jejich kvality.

Jednou z priorit koalice Zelení a Piráti v sociální oblasti je zajištění kvalitních a dostupných sociálních služeb. Kraj i obce jsou jejich významnými poskytovali, přičemž je zajišťují zejména prostřednictvím vlastních příspěvkových organizací. Zdaleka se však nejedná o jediné aktéry v této oblasti. Nabídka je zde mnohem pestřejší.

Zejména v případě služeb sociální prevence, kam patří služby asistentů, terénních pracovníků či pečovatelek, působí velký počet nestátních neziskových organizací. Patří sem církevní organizace, spolky i svépomocné organizace rodičů a pečujících osob.

Podobně jako ve školství či volnočasové práci s dětmi a mládeží, ani zde nechybí velká míra nadšení a osobního nasazení doplněná nezbytnými profesními standardy, jež sociálním službám ukládá legislativa. Nestátní sektor se v této oblasti postupem doby stal nedílnou a nezastupitelnou složkou celého systému sociální péče. Mnohdy navíc na potřeby uživatelů reaguje pohotověji a efektivněji než zařízení zřizované krajem či státem.

Přestože nadšení a ochota pomáhat jsou nezbytnými součástmi této práce, samy o sobě dlouhodobě nestačí. Pokud v sociální oblasti požadujeme služby profesionální a vysoce kvalitní, musíme rovněž dodat, že je nutné poskytovatelům zajistit zázemí, které jim umožní garantovat jak kvalitu, tak i dostupnost. A hovoříme především o zázemí finančním. Není možné, aby služby nemohly udržet kvalifikované pracovníky, protože jim nejsou schopny zaplatit odpovídající mzdu či v dlouhodobém výhledu garantovat udržení pracovního místa. Není možné, aby neziskové organizace s omezenými možnostmi vytváření finančních rezerv či úvěrování musely na začátku každého roku několik měsíců čekat, než doputuje první platba na jejich účet a na podzim každého roku vytvářet rozpočtový výhled bez garance, že služba získá pro následující rok dostatečné prostředky na provoz.

Kraj by proto měl být schopen sociálním službám, jež zahrnul do své základní sítě, garantovat financování alespoň ve tříletém výhledu. Stejně tak by měl být schopen pomocí zálohových plateb řešit každoročně se opakující situaci s opožděnými platbami ze státního rozpočtu. Jen při splnění těchto předpokladů může od registrovaných poskytovatelů očekávat, že služby, které požadují uživatelé, obce a ve výsledku i kraj budou mít dostatečnou kvalitu, a že v nich budou pracovat motivovaní a kvalifikovaní pracovníci. Krátce – že sociální služby budou takové, jaké je v kraji chceme mít.

0