Moderní energetika? Spojení ekologie a technologií

Moderní energetika? Spojení ekologie a technologií

Energetická politika je vzhledem ke své komplexnosti a také finanční náročnosti probírána především na vládní či evropské úrovni. Zelení a Piráti mají nicméně v oblibě princip subsidiarity (tedy rozhodování o veřejných záležitostech na co nejnižší úrovni, kde je daná problematika, a tedy i řešení, lidem nejbližší) a chtějí tak vnést opět do popředí diskuzi o energetice i na úroveň krajskou; leč se to nezdá jako aktuálně atraktivní téma.

Stejnosměrný, střídavý…

Elektrický proud. Ano, řeč bude v tomto článku především o energii elektrické, a to primárně ze tří důvodů:

  1. V Jihomoravském kraji platí v posledních letech trend nárůstu spotřeby této energie, který s predikovaným nástupem elektromobilů a dalších technologií může ještě růst
  2. Zvyšuje se i nepostradatelnost a význam elektřiny v běžném životě všech lidí
  3. Území Jihomoravského kraje je dovozové, jelikož s výjimkou elektrárny Hodonín nemá významný zdroj elektrické energie

Ačkoli nyní pokrývá dovoz spotřebu v Jihomoravském kraji dostatečně a minimálně do nástupu zmíněných nových technologií bude i přes trend zvyšování poptávky dovoz stačit, soběstačná a moderní energetika je významným bezpečnostním i ekonomickým prvkem a Jihomoravský kraj by se pouze na dovoz neměl spoléhat. Jakou cestu ale zvolit?

Z hlediska financí, efektivnosti, udržitelnosti i rychle se rozvíjejících nových technologií Zelení a Piráti podporují především takzvané obnovitelné zdroje energie (OZE), tedy přírodní zdroje energie s částečnou či úplnou schopností obnovy. Ačkoli Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje i Státní energetická koncepce – pro debatu o energetice v kraji jedny z nejdůležitějších současných dokumentů – OZE také vyzdvihují, v praxi nenastává zatím příliš velký posun a jsou často opomíjeny inovace v této oblasti, které významně usnadňují případnou aplikaci dané technologie či snižují čas návratnosti investic.

Obnovitelné zdroje energie

Jakou vizi bychom rádi prosazovali je však nutné začít stručným úvodem do reálně využitelných obnovitelných zdrojů v Jihomoravském kraji. Těmi jsou biomasa, solární energie, vítr a voda.

Biomasa je jednoduše řečeno hmota biologického původu (= tvořící organismy) – od rostlin až po živočichy. Mnoho lidí energeticky využívá biomasu v každodenním životě, například topí-li dřevem, či při kompostování. Biomasa je v rámci celé České republiky považována za OZE s nejvyšším potenciálem v našich podmínkách, a proto je jí také věnována patřičná pozornost. V Jihomoravském kraji například pracuje s biomasou celý jeden blok elektrárny Hodonín.

Solární energie je využitelná nejen přímo pro výrobu tepla či elektřiny, ale také nepřímo umožňuje využívání větrné energie tvorbou větrného proudění, a je součástí koloběhu vody. Jihomoravský kraj je navíc oblastí s největší průměrnou roční délkou slunečního svitu v České republice a také zde za rok dopadne nejvíce sluneční energie. Proto je fotovoltaika (metoda přeměny slunečního záření na elektřinu) předmětem našeho zájmu pro energetickou koncepci Jihomoravského kraje.

Vodní elektrárny jsou dobře přizpůsobitelné pro různé vodní toky i stojaté vody, tudíž takto vytvářenou energii může využívat i Česká republika, jejíž přírodní podmínky jsou méně příznivé než v jiných státech. Přesto, respektive právě proto, by voda měla být pouze doplňkovým zdrojem elektrické energie.

V neposlední řadě pak lze budovat větrné elektrárny a využívat sílu větru k výrobě elektřiny. Tyto elektrárny jsou – ačkoli rozhodně mění ráz krajiny – prostorově méně náročné a v Jihomoravském kraji existují oblasti s potřebnou rychlostí větru, ty jsou však ve většině případů nevyužitelné kvůli zásahu do chráněných krajinných oblastí či migračních tras ptáků.

Slunce jasné

Jak ze souhrnu výše vyplývá, pro Jihomoravský kraj má v současnosti nejvyšší potenciál biomasa a sluneční energie. A přestože se přímé využití sluneční energie (fotovoltaika) v současnosti netěší příliš velké společenské oblibě, především kvůli nevhodnému pojetí podpory v podobě garantované výkupní ceny, kvůli kterému došlo v minulých letech ke značnému pokřivení trhu s elektrickou energií, dle našeho názoru by se neměl tento zdroj stigmatizovat. V Jihomoravském kraji má fotovoltaika velký potenciál, navíc se v tomto odvětví posouvají technologie rychle dopředu a fotovoltaické panely mohou být dnes instalovány nenásilně do okolí lidí bez změny rázu krajiny či vzhledu staveb a s dobrou návratností investic; považujeme tedy za důležité zbavit sluneční energii určité negativní „pověsti“ ve společnosti.

Jako možné kroky v tomto záměru vidíme:

a)  finanční asistenci vybraných projektů na koupi a instalaci fotovoltaických zařízení, především pro individuální ostrovní systémy pro krytí vlastní spotřeby

b)  osvětu v možných způsobech instalace a využívání článků (například tvorba parkovišť se solárními panely s možností dobíjení elektromobilů; solární parkovací automaty

c)  propagaci a podporu nových a moderních technologií v oblasti fotovoltaiky (například izolační skla s fotovoltaickým systémem, „solární chodníky“, apod.)

Uvědomujeme si nicméně, že tato tematika je rozsáhlá a má často čistě technický ráz, neváhejte tedy přispět svými tipy či názory ohledně využívání solárních článků. Ostatně, elektřinu bez nadsázky využíváme všichni a i její získávání se tedy týká nás všech.

O zefektivnění využívání zdrojů energie se hovoří již dlouho a nepřicházíme v této oblasti s průkopnickými ideami. Přicházíme však s ambicí z těchto slov udělat činy a modernizovat Jihomoravský kraj v oblasti energetiky. Zelení a Piráti totiž v tématu energetiky pro kraj spojují dvě důležité myšlenky každé ze stran: udržitelný a ekologický rozvoj – za využití moderních technologií a poznatků.

Markéta Gregorová, kandidátka do Zastupitelstva Jihomoravského kraje

Zdroje využité či k využití:

  1. Mendelova univerzita v Brně. Jihomoravský venkov jako prostor pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Ruraldevelopment.cz [online]. 2014 [vid. 24. července 2016]. Dostupné z: http://www.ruraldevelopment.cz/data/IGA_Energie.pdf
  2. Krajská energetická agentura, s.r.o. Akční plán Jihomoravského kraje [online]. Brno, 2008 [vid. 22. července 2016]. Dostupné z: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?pubid=50783&TypeID=7&foldid=5913&foldtype=7
  3. Krajská energetická agentura, s.r.o. Územně energetická koncepce Jihomoravského kraje [online]. Brno, 2004 [vid. 22. července 2016]. Dostupné z: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=5908&TypeID=2
  4. Ministerstvo průmyslu a obchodu. Státní energetická koncepce. Mpo.cz [online]. 2015 [vid. 24. července 2016]. Dostupné z: http://www.mpo.cz/dokument158059.html
  5. Petra Šťávová. Solární parkoviště – více užitku z jedné instalace. Abs-portal.cz [online]. 2010 [vid. 22. července 2016]. Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/tzb/fotovoltaika/solarni-parkoviste-vice-uzitku-zjedne-instalace
0