Jihomoravský kraj se svým učitelům vysmívá

Jihomoravský kraj se svým učitelům vysmívá

Platy učitelů v regionálním školství se pohybují kolem průměrné mzdy – to však zdaleka neodpovídá jejich kvalifikaci ani sociálnímu impaktu jejich povolání. Do platů učitelů výrazným způsobem vstupují kraje, které mají možnost učitelům přilepšit a odvětví vzdělávání tak stimulovat – Jihomoravský kraj však činí pravý opak. A ještě se učitelům svými kroky doslova vysmívá.

Na webovém portále Česká škola je k dispozici materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. – 4. čtvrtletí 2015“[1], ze kterého můžeme získat ucelenou představu o platových podmínkách v českém školství i v jednotlivých regionech. Vyplývá z něj, že srovnáme-li průměrnou měsíční mzdu či plat ve školství (25 734 Kč) s průměrnou mzdou v nepodnikatelské sféře, zjistíme, že pracovníci ve školství se pohybovali na 89,3 % této průměrné mzdy.

Ve školství však nepracují pouze učitelé – ti na tom jsou o něco lépe: pohybují se na 109,6 % v případě učitelů středních škol, 107,2 % u učitelů základních škol, ale jen 89,7 % v případě učitelů mateřských škol. Lépe jsou na tom vyšší odborné školy se 114,7 %. Nejlépe jsou na tom pak akademičtí pracovníci veřejných vysokých škol, kteří dosahují na 167,1 % celorepublikového průměru mzdy v nepodnikatelské sféře.

Z těchto čísel by se mohlo zdát, že na tom čeští učitelé nejsou nijak špatně – přece jen se pohybují někde kolem průměrné mzdy – ale zdání klame…

Ano, učitelé dosahují nadprůměrné mzdy, ale zdaleka nedosahují na mzdy odpovídající jejich kvalifikaci – podíváme-li se na platy vysokoškolsky vzdělaných pracovníků v nepodnikatelské sféře celkem, zjistíme, že ty v roce 2015 dosahovaly v mediánu 30 999 Kč, v průměru pak dokonce 35 960 Kč[2]. Ve světle těchto čísel je již patrné, že ohodnocení českých učitelů není odpovídající – a to nejen z hlediska společenského impaktu jejich povolání, ale také z hlediska jejich kvalifikace.

Jsem přesvědčen, že ohodnocení učitelů by mělo být výrazně vyšší, a to z jednoduchého důvodu – je to investice do budoucnosti. Kvalitního vzdělání nedosáhneme bez kvalitních učitelů, kvalitních učitelů nedosáhneme bez patřičné motivace.

Tady mohou výrazně pomoci kraje, které mají v tomto ohledu dosud rozsáhlé pole působnosti. Jihomoravský kraj se však, bohužel, vydává opačným směrem – v zápise z porady ředitelů středních a vyšších odborných škol a domovů mládeže ze srpna minulého roku[3] můžeme vyčíst, že „na základě provedené analýzy stavu peněžních fondů zřízených příspěvkových organizací bylo odboru školství uloženo zajistit, aby příspěvkové organizace navrhovaly příděl do fondu odměn pouze ve výjimečných a odůvodněných případech,“ a také že Odbor školství již v srpnu neměl žádné finanční prostředky na provozní rezervě a do konce roku 2015 nebylo možné vyhovět žádným požadavkům příspěvkových organizací na provozní náklady. S poznámkou, že „vzhledem k objektivním podmínkám hrozí v příštím roce [2016] nedostatek finančních prostředků na provoz.“

V praxi to znamená, že kraj ve druhé polovině loňského roku v tichosti sebral učitelům osobní ohodnocení a neposkytnul svým příspěvkovým organizacím (jejichž drtivou většinu tvoří školská zařízení) žádné prostředky na jejich provozní potřeby.

O dva měsíce později však hejtman Hašek s velkou pompou oznámil, že všem zaměstnancům zřizovaných příspěvkových organizací (tedy především pedagogickým pracovníkům) přidá k výplatě jednorázovou odměnu ve výši 1 000 Kč jako poděkování za jejich dlouholetou práci.

Učitelé i další zaměstnanci příspěvkových organizací si jistě odměnu zaslouží, ale v daném kontextu jde spíše o výsměch a další z řady hejtmanových velkohubých předvolebních gest.

Matouš Vencálek, číslo 5 na kandidátce koalice Zelení a Piráti, spolupředseda SZ v Jihomoravském kraji

[1] Viz Česká škola.

[2] Ministerstvo práce a sociálních věcí, ISPV – Informační systém o průměrných výdělcích: aktuální výsledky podle zaměstnání za rok 2015. Dostupné na webu MPSV.

[3] Viz dokument na www.jmskoly.cz (ke stažení).

0